คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

นายสมัชชา ทองสิมา สายด่วนโทร.061-353-9964