โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ อบต.งิ้วราย

หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.สิริมา คุ้มสืบสาย โทร.092-996-6915