สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นายสุรศักดิ์ พรหมสมบัติ