โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ อบต.งิ้วราย

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.ขวัญดาว สร้อยแสง โทร.081-941-6826