โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ อบต.งิ้วราย

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพัฒนพงษ์ นาตรีชน โทร.087-936-1304