โครงสร้างบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสิริมา คุ้มสืบสาย