โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ อบต.งิ้วราย

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายกิตติ ดอกนาค โทร.086-662-6647