โครงสร้างบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกิตติ ดอกนาค ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน