โครงสร้างบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

นางสาวเสมอใจ ฮวดมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน