คณะผู้บริหาร

รองนายก อบต.งิ้วราย

นางวรนุช ทองสิมา โทร.089-949-4899


นายมณเฑียร นามขาน โทร.086-893-2913