คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

นางวรนุช ทองสิมา


นายมณเฑียร นามขาน