กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกิตติ ดอกนาค ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน