โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ อบต.งิ้วราย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

น.ส.ขวัญเดือน สร้อยแสง