สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

รองประธานสภา อบต.งิ้วราย

นายมานะ สมัครกิจ โทร.089-257-8995