สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

นายอำพล เนตรลือชา