สำนักปลัด

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกิตติ พลทะจักร