สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

เลขานุการสภา อบต.งิ้วราย

นายสุรศักดิ์ พรหมสมบัติ โทร.089-070-5805