คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

นายอนันต์ เอมโอษฐ์