โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ อบต.งิ้วราย

ปลัด อบต.งิ้วราย (รักษาราชการแทน)

น.ส.เสมอใจ ฮวดมา สายด่วนโทร.083-429-3645