สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1

นายอำพล เนตรลือชา