โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ อบต.งิ้วราย

รองปลัด อบต.งิ้วราย

น.ส.เสมอใจ ฮวดมา โทร.083-429-3645