แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 21 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย (พ.ศ.2566-2570)
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน