แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Displaying 6-10 of 21 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเรื่องรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือนปี2563