แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Displaying 11-15 of 21 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเรื่องรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน