ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องแนวทางและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องแนวทางและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย