แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 27 results.
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ