ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 24 พฤศจิกายน 2566 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 พฤศจิกายน 2566 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2566 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 11 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ปี 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 6 ตุลาคม 2566 รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 3 ตุลาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ2567 ไตรมาสที่1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2566 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 สิงหาคม 2566 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ปี 2566