ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 17 เมษายน 2567 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 9 เมษายน 2567 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ปี 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 เมษายน 2567 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 เมษายน 2567 ผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 เมษายน 2567 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 1 เมษายน 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มีนาคม 2567 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 (สตง)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 (สตง)
ไม่มีข้อมูล!!