ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องแผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่4
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 3)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาส 2)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564