ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ไตรมาสที่ 3) ประจำปี 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 (สตง.)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 กันยายน 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กันยายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564