ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 ตุลาคม 2565 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยาย
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาค
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาค
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องแผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่4
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 25
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน