ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 (สตง)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 (สตง)
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 มกราคม 2567 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ปี 2567
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 ธันวาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ2567ไตรมาสที่2 เดือน มกราคม 2567ถึง เดือน มีนาคม 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ธันวาคม 2566 รายงานรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 24 พฤศจิกายน 2566 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 พฤศจิกายน 2566 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2566 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 11 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ปี 2566