ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาค
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไต
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 ธันวาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (สตง.)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิก
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมา
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤศจิกายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 พฤศจิกายน 2563 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 ตุลาคม 2563 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563