ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 4 มกราคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ2566ไตรมาสที่2
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มกราคม 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมปี2566ไตรมาสที่1ตค-ธค65
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 26 ธันวาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 ธันวาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 ตุลาคม 2565 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565