การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย no gift policy
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส