เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

          ก่อนที่จะมาเป็นตำบลงิ้วราย เดิมเป็นตำบลใหญ่ตำบลหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงคลองบางกระเบา ยังไม่มีชื่อตำบลงิ้วรายและตำบลลานตากฟ้า ต่อมามีการแบ่งแยกตำบลใหม่ จึงใช้ชื่อเป็นตำบลท่าเรือ สาเหตุที่ใช้ชื่อตำบล “ท่าเรือ” ก็เพราะสมัยก่อน ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะสำหรับการเดินทางตำบลท่าเรือเป็นตำบลหนึ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงต้องมาขึ้นเรือที่นี่ เพื่อขึ้นรถไฟเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ต่อไป

          แต่สาเหตุที่เปลี่ยนจาก “ตำบลท่าเรือ” มาเป็น “ตำบลงิ้วราย” ก็เพื่อให้ชื่อตำบลสอดคล้องกับชื่อวัด ซึ่งที่วัดนี้มีต้นงิ้วขึ้นอยู่มากมายบริเวณหน้าวัด ชาวบ้านจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนจากชื่อ “ตำบลท่าเรือ” มาเป็น “ตำบลงิ้วราย” จนทุกวันนี้

 

 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.

“  พัฒนาคน  พัฒนาสังคม  ตำบลน่าอยู่  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ  หรือภารกิจหลัก

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบจราจร

๒. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท้องเที่ยว

๓. สนับสนุนการประกอบอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ

๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ 151 163 181 344 คน
หมู่ที่ 2 บ้านโรงหวด 307 322 404 726 คน
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง 526 551 625 1,176 คน
หมู่ที่ 4 บ้านประตูน้ำ 426 322 362 684 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีนายประวิทย์ ทองสิมา กำนันตำบลงิ้วราย เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายสมัชชา  ทองสิมา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายคนปัจจุบัน

          องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเนื้อที่ประมาณ  ๗.๖๗ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็น ๔,๗๙๔  ไร่  ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ๑๘๔ หมู่ ๓ ตำบลงิ้วราย  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี      มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีประมาณ   ๓    กิโลเมตร  โดยใช้ทางหลวง นฐ ๔๐๐๖ ข้ามแม่น้ำนครชัยศรี  ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองธรรมชาติ  คลองส่งน้ำไหลผ่านหลายสาย  มีผลทำให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

 

อาณาเขตติดต่อ

ด้านทิศเหนือ              :      จรดพื้นที่ของตำบลสัมปทวนและตำบลวัดสำโรง      อำเภอนครชัยศรี

ด้านทิศใต้                   :      จรดพื้นที่ของตำบลไทยาวาส                        อำเภอนครชัยศรี

ด้านทิศตะวันออก      :      จรดพื้นที่ของตำบลมหาสวัสดิ์                       อำเภอพุทธมณฑล

ด้านทิศตะวันตก        :      จรดพื้นที่ของตำบลวัดแค                             อำเภอนครชัยศรี

เขตการปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายมีพื้นที่ทั้งหมด ๗.๖๗ ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายประกอบด้วย ๔ หมู่บ้าน    ดังต่อไปนี้

 หมู่ที่  ๑ ชื่อบ้านท่าเรือ                                มี นายสุบรรณ  พลชัย                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่  ๒ ชื่อบ้านโรงหวด                             มี นายเสฐียร   ฤทธิ์คำรพ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่  ๓ ชื่อบ้านกลาง                                 มี นายชาญ     เที่ยงพูนวงศ์        เป็นกำนันตำบลงิ้วราย

 หมู่ที่  ๔ ชื่อบ้านประตูน้ำ (ปากคลองมหา)     มี นายศราวุฒิ  เขียวแสวง           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำการเกษตรทำนา ทำไร่  นอกจากนั้นยังมีอาชีพรองลงมา   ได้แก่    รับจ้าง  ค้าขาย  รับราชการ 

การพาณิชยกรรมและบริการ

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

-   ปั๊มน้ำมัน/ก๊าซ               ๒        แห่ง  

-  โรงงานอุตสาหกรรม       ๑๒        แห่ง   

การรวมกลุ่มของประชาชน

-  กลุ่มเกษตรกร (ทำสวน)            จำนวน    ๑    กลุ่ม     สมาชิก    ๒๕    คน

-  กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา                จำนวน    ๑     กลุ่ม     สมาชิก    ๑๒    คน

-  กลุ่มเกษตรกร(ทำนา)               จำนวน    ๒     กลุ่ม     สมาชิก    ๓๐    คน

-  กลุ่มสตรี                                   จำนวน    ๑     กลุ่ม     สมาชิก    ๑๑๐    คน

- การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน)    จำนวน ๖๑๔ คน  การจ่ายเงินในแบบขั้นบัดได

๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ (เงินอุดหนุน)      จำนวน ๘๑  คนๆ ละ ๘๐๐ บาท

๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เงินอุดหนุน)    จำนวน  ๓  คนๆ ละ ๕๐๐ บาท

การศึกษา

- โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ เป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชน จำนวน ๑ แห่ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล ๑ – อนุบาล ๓       

- โรงเรียนวัดงิ้วราย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ แห่ง เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

- โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ แห่ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖

การศาสนา

-   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายมีวัดจำนวน ๑ แห่ง   คือวัดงิ้วราย มีเจ้าอาวาสคือ พระครูขันตยาภิรัต มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ ๑๐ รูป  

      

การสาธารณสุข

          ในพื้นที่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วรายให้บริการด้านการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา ๓ อันดับแรกได้แก่

1. โรคความดันโลหิตสูง

2. โรคเบาหวาน

3. โรคระบบกล้ามเนื้อ

โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

1. โรคเบาหวาน

2. โรคความดันโลหิต

3. โรคไข้เลือดออก

การโทรคมนาคม 

-  ตู้โทรศัพท์พื้นฐาน                           จำนวน         7        แห่ง

-  ตู้ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่                จำนวน       1        แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    -    สถานีตำรวจ /จุดที่พักสายตรวจตำรวจประจำตำบล      จำนวน   1   แห่ง

การไฟฟ้า   

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน เนื่องจากมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี ให้บริการไฟฟ้าในเขตอำเภอนครชัยศรีและพื้นที่ใกล้เคียง 

แหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          มีแหล่งน้ำธรรมชาติคือแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี  1  สาย  และคลองชลประธานและคลองส่งน้ำดังนี้

ลำดับที่

                    ชื่อคลอง

ขนาดความ

    กว้าง/ม.

ขนาดความ

     ยาว/ม.

พื้นที่รวม/

ตารางเมตร

1

เลียบถนนคอนกรีตสายเลียบแม่น้ำนครชัยศรี ม. 2

   12.00

   1,200

   14,400

2

คลองเด่นพัฒนา  ม.2

     6.00

     350

    2,100

3

คลองลัดงิ้วราย   ม. 3

   12.00

   1,800

  21,600

4

คลองเลียบทางรถไฟ ม. 2 , ม. 4

      5

   2,700

  13,500

5

คลองใหม่หลังสถานีอนามัย ม.3

     10

   2,200

  22,000

6

คลองบ้านสวนกล้วย  ม. 1

      8

     800

   6,400

7

คลองมหาสวัสดิ์   ม. 4

    15

   1,300

  19,500

8

คลองขวาง    ม.3

      5

    350

    1,750

 

ข้อมูลขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ลำดับที่

จุดเจาะบาดาล

หมู่ที่

จำนวนบ่อ

ขนาดความจุ

หมายเหตุ

1

ศาลาอเนกประสงค์

1

1

6 นิ้ว

 

2

หน้าบ้านคุณสุภา  อ่อนสมกิจ

1

1

4 นิ้ว

 

3

ศาลาอเนกประสงค์

2

1

 6 นิ้ว

 

4

ข้างศาลพ่อปู่ดอน

2

1

6 นิ้ว

 

5

ลานอเนกประสงค์

3

2

6 นิ้ว

 

6

หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

3

1

6 นิ้ว

 

7

โรงเรียนวัดงิ้วราย

4

1

6 นิ้ว

 

8

โครงการบำรุงรักษาฯ พระพิมล

4

1

4 นิ้ว

 

9

บ้านประตูน้ำ

4

1

6 นิ้ว

 

10 สวนกล้วยไม้ (ข้างตลาดกลาง) 3 1 6 นิ้ว  

ข้อมูลถนนคอนกรีต

ลำดับที่

    รหัสสายทาง

ชื่อถนน

คอนกรีต/กม.

ขนาดผิวจราจร

ไหล่ทางข้างละ/ ม.

ระยะทาง กม.

1

               - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี

1.820

5

1

1.820

2

               -

เข้าบ้านโรงหวด

0.35

3

-

0.595

3

               - เลียบคลองใหม่(หลังอนามัย)

1.3

3

 -

1.8

4

              -

ซอยบ้าน 10 ล้อ

0.145

3

-

0.145

5

              -

เลียบคลองบ้านสวนกล้วย

1.270

3-4

0.5

1.270

6

              -

ซอยศรมยุรา

0.20

3

-

0.20

7

              -

ข้างบ้านนายดำรงค์ หมู่ 3

0.450

3

-

0.450

8

              -

ซอยบ้านคุณสุภา

0.32

3

-

0.32

9

               - ซอยบ้านป้าม่อม

0.420

3

-

0.420

10               - แยกเข้าบ้านแสงเงิน 0.175 3 -    0.175
11               - ซอยพระสาครบุรานุรักษ์ 0.72 6 -     0.8
12               - ซอยเข้าประตูน้ำพระพิมล 0.175 6 0.5    0.175
13               - ซอยคุณใจทิพย์ 0.180 3 -    0.180
14         นฐ 4120 ซอยบ้านลุงจวน 0.135 3.5 -    0.135

ข้อมูลถนนลาดยาง

ลำดับที่

    รหัสสายทาง

ชื่อถนน

ลาดยาง/กม.

ขนาดผิวจราจร

ไหล่ทางข้างละ/ ม.

ระยะทาง กม.

1

               - เข้าบ้านโรงหวด

0.245

3

-

0.595

2

            นฐ 4120 ท่าเกวียน-ท่าเรือ

3.295

-

0.5

2.295

3

               - เลียบคลองใหม่ (หลังอนามัย)

0.5

3

 -

1.8

4

              -

ทางเข้าตลาดกลาง

0.5

5

0.5

0.5

5

              -

ทางเข้าวัดไทยาวาส

0.420

6

0.5

0.420

6

            นฐ 2009

เข้าตลาดงิ้วราย

0.5

6

0.5

0.5

7

              -

วัดงิ้วราย

0.320

6

0.5

0.320

8

              -

ซอยพระสาครบุรานุรักษ์

0.07

6

-

0.8

9

               - แยกบ้านประตูน้ำ (แยกคอกวัว)

0.370

6

1

0.370

10               - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี 0.700 5 1    0.700