ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2562 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤศจิกายน 2562 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 ตุลาคม 2562 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 ตุลาคม 2562 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 7 ตุลาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 ตุลาคม 2562 รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่1-4
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2562 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 สิงหาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 กรกฎาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2562