ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤศจิกายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 พฤศจิกายน 2563 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 ตุลาคม 2563 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กันยายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน สิงหาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 สิงหาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน กรกฎาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กรกฎาคม 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน มิถุนายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มิถุนายน 2563 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประเดือน พฤษภาคม 2563