ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาน2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 มีนาคม 2560 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มกราคม 2560 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มกราคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาน2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 มกราคม 2560 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 ธันวาคม 2559 งบแสดงสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2559 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 กันยายน 2559 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559