ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2560 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 ตุลาคม 2560 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 ตุลาคม 2560 รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2560 รายงานงบทดลองและรายรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 สิงหาคม 2560 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่1ต.ค.59-31ก.ค60
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 สิงหาคม 2560 รายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 กรกฎาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาน2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2560 รายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มิถุนายน 2560 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560