ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 มิถุนายน 2557 ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนพฤษภาคมท57
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 พฤษภาคม 2557 ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ่้วราย เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนเมษายน 255
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 เมษายน 2557 ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทอลองเดือนมีนาคม2557
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 มีนาคม 2557 ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเรื่องรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทอลองเดือนกุมภาพันธ์ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเดือนตุลาคม56-ม
 ประเภท : งบทดลอง 28 ตุลาคม 2556 เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556
 ประเภท : งบทดลอง 19 กันยายน 2556 เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
 ประเภท : งบทดลอง 14 สิงหาคม 2556 เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
 ประเภท : งบทดลอง 11 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
 ประเภท : งบทดลอง 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556(1)