ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 กันยายน 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กันยายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 กรกฎาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 กรกฎาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มิถุนายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 เมษายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(1 ต.ค 63 - 31 มี.ค 64)