ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 เมษายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(1 ต.ค 63 - 31 มี.ค 64)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มีนาคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มีนาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 14 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2