ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนา
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาค
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาส 2)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน(1 ต.ค 64 - 31 ธ.ค 64)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564