ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 สิงหาคม 2566 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ปี 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2566 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กรกฎาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ2566 ไตรมาสที่4
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 เมษายน 2566 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้เงินไตรมาส1-2 รอบ 6 เดือน ปี2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ปี 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 เมษายน 2566 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 มีนาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ2566ไตรมาสที่1
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 มีนาคม 2566 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องรายงานรายรับ-จ่ายเดือนกพ66