ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 ประเภท : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต