ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 ประเภท : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต