โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย

ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

(ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง