ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองบ้านสวนกล้วย หมู่ที่1บริเวณโค้งร้านกาแฟ-ซอยสิบล้อ ระยะที่1