ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายตลาดงิ้วราย-ลานตากฟ้า หมู่ที่4 บริเวณข้างวัดงิ้วราย หมู่ที่4

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง