ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุวรรณานนท์ พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่4

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง