ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณคลองหลังอนามัย จำนวน 3 จุด หมู่ที่3

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง