ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเข้าบ้านท่่าเกวียน หมู่ที่ 2

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง