ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านป้าม่อม หมู่ที่ 3

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง