บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

งวดประจำเดือน  พฤศจิกายน  2556