รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556) เบิกตามฎีกาคลังรับเลขที่          /2557   ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

          ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้รับเงินจากส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  เป็นเงินสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ไว้เป็นการถูกต้องแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง