บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ประเภท : คนพิการ