ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีเพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง