จดหมายข่าว.....จากกองคลัง

25 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

จดหมายข่าว.....จากกองคลัง
#ภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ยื่นแบบ มกราคม-มีนาคม 2566
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!