โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรี 2566

17 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลงิ้วราย ณ กลุ่มฟ้าวันใหม่ บ้านควน และกลุ่มน้ำมันมะพร้าวพลชา จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรีตำบลงิ้วรายได้มีความรู้ ทักษะ และส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!