คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

26 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง